රත්ගම දුම්රිය අනතුරින් න�වික සෙබළ� මරුට

රත්ගම විජයරත්න මà·�වත දුම්රිය හරස් මà·�ර්ගයේදී යතුරුපදියකින් ගමන් ගත් නà·�වික හමුදà·� සෙබළකු දුම්රියක ගà·�ටීමෙන් ඔහු එම ස්ථà·�නයේදීම මිය ගොස් ඇති බව රත්ගම පොලිසිය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa