මමත් දැන් දරුවෙක් ඉන්න පියෙක් – සජිත්

තමා ද දැන් දරුවෙක් ඉන්න පියෙක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද (24) ජනහමුවකදී පැවසීය.

…read more

Source:: The Leader