මෙරට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 6ක් පිටරටකට: ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය ඉවරයි

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හයක් කළමනාකරණ සහයෝගිතා ගිවිසුමක් හරහා විදේශ රටකට පවරා දීමට රජය සූදානම් වන බව වාර්තා වනවා. එළවළු ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන මිල…

The post මෙරට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 6ක් පිටරටකට: ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය ඉවරයි first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News