ක�ප් පුටුවක් රංජිත්ටත්?

නව à·€à·�නි පà·�ර්ලිමේන්තුවේ පස්වà·�නි සභà·� à·€à·�රයේ පොදු ව්â€�යà·�පà·�ර පිළිබඳ පà·�ර්ලිමේන්තු කà·�රක සභà·�වේ ( කà·�ප් කමිටුව) à·ƒà·�මà·�ජික මන්ත්â€�රී ලේඛනයට එම කමිටුවේ හිටපු සභà·�පති මහà·�චà·�ර්ය රංජිත් බණ්ඩà·�ර මහතà·�ගේ නමද ඇතුළත් වීම විà·�ේෂත්වයකි. …read more

Source:: Lankadeepa