ලංක�වට තවත් ’’කප්’’ එකක්

රà·�ජ්â€�ය ආදà·�යමෙන් ණය සඳහà·� à·€à·�ඩියෙන්ම පොලී ගෙවන රට à·�à·Šâ€�රී ලංකà·�à·€ බව ලà·�ක බà·�ංකුවේ සංවර්ධන දර්à·�ක අනුව පෙනීයන්නේ යà·�යි පේරà·�දෙණිය විà·�à·Šà·€ විද්â€�යà·�ලයේ ආර්ථික විද්â€�යà·� සහ සංඛ්â€�යà·�න අධ්â€�යනà·�ංà·�යේ මහà·�චà·�ර්ය වසන්ත අතුකà·�රළ මහතà·� පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa