ජනපති ගංග�ර�ම ඩිජිටල් වෙබ් අඩවිය විවෘත කරයි

වසර හතළිස් පහකට පමණ පෙර ආරම්භ කළ ගංගà·�රà·�ම විහà·�රස්ථà·�නයේ නවම් මහà·� පෙරහර මේ වන විට නවීන තà·�ක්ෂණය මුසු කරගත් විචිත්â€�රවත් පෙරහර මංගල්â€�යයක් බවට පත්කර ගà·�නීමට බà·�තිමත් ජනතà·�වගේ එකමුතුව ඉවහල් වී ඇති බව ජනà·�ධිපති රනිල් වික්â€�රමසිංහ මහතà·� පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa