ප�ළු නිවසක අයිස් ග�සූ කොස්ත�පල් සහ 6ක් ම�ට්ටු

නොරà·�ච්චà·�ල ආලංකුඩà·�à·€ ප්â€�රදේà·�යෙ පà·�à·…à·” නිවසක පිරිසක් අයිස් මත්ද්â€�රව්â€�ය භà·�විතà·� කරමින් සිටින බවට ලà·�බුන තොරතුරක් මත අදà·�ල නිවස වටලà·� පරික්ෂà·� කිරීමේදි එහි රà·�දි සිටි තරුණ පොලිස් කොස්තà·�පල්වරයකු අද (23) අත්අඩංගුවට ගත් බව නොරà·�ච්චà·�ල පොලිසිය කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa