ක�ර් 100ක් එකිනෙක ග�ටී 9කට තුව�ල

චීනයේ සූචොව් නගරයේ මà·�ර්ගයක මà·�ටර් රථ 100 ක් එකිනෙක ගà·�ටීමෙන් විà·�à·�ල රිය අනතුරක් සිදුව ඇති බව චීන මà·�ධ්â€�ය à·€à·�ර්තà·� කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa