බ�ංකුවට සින්නවූ සුපිරි ර�හල විකුණන්න අවසර

රුපියල් කà·�ටි 63කට ආසන්න බà·�ංකු ණය නොගෙවීම නිසà·� සින්න වු කොළඹ ප්â€�රධà·�න පෙළේ පෞද්ගලික රà·�හලක් විකිණීම වළකà·�ලමින් නිකුත් කර තිබු තහනම් නියà·�ගය කොළඹ à·€à·�නිජ මහà·�ධිකරණ විනිසුරු ජගත් කහඳගමගේ මහතà·� ඉවත් කළේය. …read more

Source:: Lankadeepa