ඉබ්බන්කටුව ව�වේ ගිලී සිසුවෙක් මරුට

දඹුල්ල ඉබ්බන්කටුව ජලà·�à·�යේ විදුලි බලà·�ගà·�රය ආසන්නයේ දිය නෑමට ගිය පà·�සල් සිසුවෙක් 23 දින පස්වරුවේ දියේ ගිලි මියගොස් ඇතà·�යි දඹුල්ල පොලිස් ජීවිත ආරක්ෂක ඒකකය කියයි. …read more

Source:: Lankadeepa