නවම් පෙරහර මංල්�ය අභිම�නවත්ව ඇර�ඹේ

කොළඹ හුණුපිටිය ගංගà·�රà·�ම විහà·�රස්ථà·�නයේ 45 à·€à·�නි නවම් මහà·� පෙරහà·�රේ අවසන් පෙරහර වීථි සංචà·�රය කිරීම සඳහà·� සධà·�තුක කරඬුව මංගල හස්ති රà·�ජයà·� මත ජනà·�ධිපති රනිල් වික්â€�රමසිංහ මහතà·� සහ හිටපු ජනà·�ධිපති ගà·�ඨà·�භය රà·�ජපක්ෂ මහතà·� මීට සුළු මොහොතකට පෙර තà·�න්පත් කළහ. …read more

Source:: Lankadeepa