රාජකාරියේ යෙදී සිටි දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ට උතුරේ හමුදා හිරිහැර  

දශක තුනකට වැඩි කාලයකට පසු යුද පීඩිත උතුරේ හමුදා පාලනය යටතේ තිබෙන හින්දු කෝවිල් වන්දනාවේ

…read more

Source:: The Leader