හොර ගරු නාම දුන් අයට හා ගත් අයට වැඩ වරදී

නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට ජාතික සම්මාන සහ ගෞරව නාම පුද්ගලයන් වෙත ලබාදීම,

…read more

Source:: The Leader