ගම්පහ රෝහලේ සී.ටී. ස්කෑන් යන්ත්‍රයත් අක්‍රීයයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලෙහි සී.ටී.ස්කෑන් යන්ත්‍රය අක්‍රීයවීම හේතුවෙන් රෝගීන් දැඩි අසීරුතාවයකට

…read more

Source:: The Leader