වනිඳුට තරග දෙකක තහනමක්: සියයට 50 ක දඩයක්

ඇෆ්ගනිස්තà·�නයට එරෙහිව රංගිරි දඹුල්ල ජà·�ත්â€�යන්තර ක්â€�රිකට් ක්â€�රීඩà·�ංගණයේදී පෙරේදà·� (21 à·€à·�නිදà·�) පà·�à·€à·�ති විස්සයි20 තරගයෙන් පසුව විනය විරà·�ධීව à·„à·�සුරුණේ යà·�යි à·�à·Šâ€�රී ලංකà·� විස්සයි20 පිලේ නà·�යක වනිඳු හසරංගට තරග දෙකක තහනම් සහ තරග මුදලින් සියයට 50 ක දඩයක් පනවà·� ඇතà·�යි à·�à·Šâ€�රී ලංකà·� ක්â€�රිකට් ආයතනයේ උසස් නිලධà·�රියෙක් පà·�වසීය. …read more

Source:: Lankadeepa