මහ බැංකුවේ පඩි වැඩි කළ හේතුව මෙන්න !

රටේ පැවැති උද්ධමනය සහ පවතින බදු බර හමුවේ තම සේවකයින්ට සිදුවූ අපහසුතාව මග හැරවීමට ඇතැම් පෞද්ගලික බැංකු සහ ආයතන

…read more

Source:: The Leader