කසිප්පු වැටලීමට ගිය යතුරු පැදියට ගිනි තියලා

කසිප්පු වැටලීමට ගිය කතරගම පොලිස් නිළධාරින් සතු යතුරු පැදියකට කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබා විනාශ කර දමා තිබේ . …read more

Source:: Lankadeepa