නායක හිමිවරුන් හිටපු ජනපති මහින්ද ව කොළඹ දී රහසේ හමුවෙයි

ප්‍රධාන පෙළේ නායක හිමිවරුන් පිරිසක් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් පවත්වා තිබෙනවා. එහි දී, ජාතික සම්පත් විදේශිකයන්ට විකිණීම ඇතුළුව ආණ්ඩුව ගෙන…

The post නායක හිමිවරුන් හිටපු ජනපති මහින්ද ව කොළඹ දී රහසේ හමුවෙයි first appeared on Kubiyo News.

…read more

Source:: Kubiyo News