කරු කරන්නේ රනිල්ගෙ කොන්ත්‍රාත්තුවක් ද? සාධාරණ සමාජයෙන් සජිත්ට පිළිතුරු

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා යළිත් වරක් දියත්කර තිබෙන උත්සහය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කොන්ත්‍රාත්තුවක්

…read more

Source:: The Leader