අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයට කුමක්වේද ? මැකෝ කියයි