රනිල්ට යන්න වුණේ ඇයි ? ලංකාව ඇත්තටම පාලනය කරන්නේ කවුද ?