උඩරට දුම්රිය ම�ර්ගයට පස් කන්දක් කඩ�ව�ටේ

උඩරට දුම්රිය මà·�ර්ගයේ ඉදල්ගස්හින්න සහ ඔහිය දුම්රිය ස්ථà·�න දෙක අතර 148/6 à·ƒà·�තපුම් කණුව අසල (06) දින පස්වරු 4 ට පමණ පස් කන්දක් දුම්රිය මà·�ර්ගයට කඩà·� à·€à·�ටිමෙන් උඩරට දුම්රිය මà·�ර්ගයේ ගමනà·� ගමනයට බà·�ධà·� පà·�මිණ ඇති බව නà·�නුඔය දුම්රිය ස්ථà·�නයේ නිලධà·�රින් පà·�වසිය. …read more

Source:: Lankadeepa