வடக்கு, கிழக்கு மீனவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்

வடக்கு மற்றும கிழக்கு மீனவர்களை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அணர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. …read more

Source:: Virakesari