විල්පත්තු විනාශයට රිෂාඩ්ගේ වන්දිය කෝටි 250ක්

විල්පත්තු – කල්ආරු රක්ෂිත වනාන්තරවල කරන ලද වන විනාශය වෙනුවෙන් නැවත වන වගා කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණ නියෝගය පරිදි හිටපු අමාත්‍ය […] …read more

Source:: Lanka Truth