நபனே பெமசிறி மகாநாயக தேரோரின் இறுதிச் சடங்குகள் இன்று

ராமண்ணா நிகாயாவின் மிக வணக்கமுள்ள, அகமஹா பண்டிதா நபனே பெமசிறி மகாநாயக தேரரின் இறுதிச் சடங்குகள் இன்று அரச ஆதரவின் கீழ் இடம்பெறும். …read more

Source:: Virakesari