දොස්තර සිහිනය හඹා ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාවට ගිය ලංකාවේ තේජා

තේජා තම සිහිනය හඹා යන හැටි බලන්න. අප ඇයට සුබ පතනවා. ලංකාවේ නම් කිසිවෙකුට මෙවැනි මාවතක් විවෘත වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා දොස්තර ආගමිකයන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ.

The post දොස්තර සිහිනය හඹා ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාවට ගිය ලංකාවේ තේජා first appeared on Praja.

…read more

Source:: Praja