'රත්‍රන් සබ්රි'ට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියයි

රුපියල් කෝටි අටකට වැඩි වටිනා රත්රන් තොගයක් ඩුබායි සිට නීති විරෝධීව රැගෙන එන ලදැයි කියන

…read more

Source:: The Leader