බටහිර කොළඹ අහිමිවූ රෝසිට උපදේශක තනතුරක් !

කොළඹ හිටපු නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ව පළාත් පාලන කටයුතු

…read more

Source:: The Leader