හිටපු ජනාධිපතිට විශේෂ වරප්‍රසාද දීල ද ?

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටි නිලධාරීන් බොහෝ දෙනෙකුට

…read more

Source:: The Leader