'ව්‍යාපාරිකයින් 10කගේ බැංකු ණය කපා දැමීම' – ආණ්ඩුව ප්‍රතිචාරය මෙන්න  

ආණ්ඩුවට හිතවත් ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයින් 10 දෙනෙකු රාජ්‍ය බැංකු වෙත ගෙවීමට ඇති ණය කපාහැරීමේ තීරණයක්

…read more

Source:: The Leader