ජනපතිවරයා ජපානයට කණගාටුව පළකරයි

ජපාන රජයේ සහය මත ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් තිබු කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය අතරමග නවතා දැමීම

…read more

Source:: The Leader