කැනඩා වීසා පෙන්වා කෝටි 60ක පොලු තැබූ සැකකරුවන් දෙදෙනා රිමාන්ඩ්

කැනඩාවේ ක්ලිම්ප් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දෙන බව පවසමින් රුපියල් කෝටි ගණනින් මුදල් වංචා කිරීමක් සම්බන්ධයෙන්

…read more

Source:: The Leader