පළමුව බෝගස, දෙවනුව පන්සල: මන්නාරමේත්

රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සිංහල බෞද්ධකරණයට නතු කරගැනීමේ

…read more

Source:: The Leader