මීළඟ පොලිස්පති ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතුයි – නීතිඥ සංගමයෙන් ජනපතිට ලිපියක්

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සඳහන් කරයි.

…read more

Source:: The Leader