ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති – පසිඳු ගුණරත්න

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ (NYSC) නව සභාපතිවරයා ලෙස පසිඳු ගුණරත්න මහතා පත් කෙරෙයි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ (NYSC) නව සභාපතිවරයා ලෙස පසිඳු ගුණරත්න මහතා පත්කර ඇත. පසිදු ගුණරත්න මහතාගේ නායකත්ව හැකියාවන් සහ තරුණයන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා කැපවීම පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් පළ කරමින් යෞවන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු රොෂාන් රණසිංහ මහතා අද (17) පත්වීම සිදුකොට ඇති […] …read more

Source:: Ape Rata