පාසල් සඳහා විශේෂ නිවේදනයක්

2023 වර්ෂය සඳහා පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත්කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේ පළමු වාරය මාර්තු මස 27 වැනි දින ආරම්භ වන අතර පළමු අදියර අප්‍රේල් 04 වැනි පාසල් පැවැත්වීමෙන් පසු අවසන් වෙයි. අප්‍රේල් 05 වැනි දා සිට 16 වැනි දා දක්වා නිවාඩු ලබා දී ඇත. පළමු වාරයේ දෙවැනි අදියර අප්‍රේල් මස 17 වැනි සඳුදා ආරම්භ වන අතර මැයි මස 12 වැනි දින දක්වා පාසල…

Source

…read more

Source:: Rata