ජල සම්පාදන වෘත්තිය සමිති අඛණ්ඩව වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයේ

වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉල්ලන කිසිඳු ඉල්ලීමකට බලධාරීන්ගෙන් පිළිගත හැකි ප්‍රතිචාර නොලැබීම නිසා එම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යෑමට තීරණය කළ බව ජල සම්පාදන වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa