‘‘ජිට්‘‘ මෙවර බැරිවූ අයට ලබන සැරේ අවස්ථාව

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයට මෙවර අයඳුම්කිරීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට ලබන වසරේදී එම විභාගයට පෙනී සිටිමට අවස්ථාව ලබාදෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa