අනතුරු නොතකා සේවයේ යෙදෙන 'මෑන් පවර්' කම්කරුවන් ගැන නිර්දේශයක්

”මෑන් පවර්” කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන් සියලු දෙනා කම්කරු කොමසාරිස් යටතේ ලියා පදිංචි කරන ලෙසට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව තිබේ.

…read more

Source:: The Leader