පොලු තියා ඇති නිවාස ණය අය කර ගන්න වැඩපිළිවෙළක් හදන්න

මෙතෙක් අය වී නැති නිවාස ණය අය කර ගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්නැයි යි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය. …read more

Source:: Lankadeepa