අයවැය ඡන්දයෙන් වැළකී සිටි හේතුව සුමන්තිරන් කියයි

දෙමළ ජාතික සන්ධානය අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය දීමට සිටි නමුත් ජනපති උතුර නැගෙනහිර ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීම සඳහා ආරාධනා කර තිබෙන හෙයින් අයවැයට ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමේ තීරණයට එළඹි බව යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්තිරන් මහතා (දෙ.ජා.සං) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa