අපි කවදාවත් ආපස්සට හැරිලා බැලුවේ නැහැ – වික්ටර් අයිවන්

ඉතිහාසයේ පටන් මෙරට ඇතිවූ කැරලි සම්බන්ධයෙන් අපි කිසි දිනක දේශපාලන වශයෙන් සොයා බැලීමක් සිදු නොකළ බව ප්‍රවීන දේශපාලන විශ්ලේෂක

…read more

Source:: The Leader