කාරක සභා විවාදයේ වෙනසක්

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ වෙන්කර ඇති විෂයන්ට අදාල දින වෙන්කිරීමේදී සංශෝධනයක් සිදුකර ඇති බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

ඒ අනුව 26 වන සෙනසුරාදා විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබූ බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ 29 වන අඟහරුවාදා විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

එදින විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබූ ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ 26 වන සෙනසුරාදා විවාදයට ගැනීමට නියමිත බවද කතානායකවරයා වැඩිදුරත් සඳහන් කළා.

The post කාරක සභා විවාදයේ වෙනසක් appeared first on News 24 | Sitha 88.8.

…read more

Source:: News 24