ලාංකික කාන්තාවන් ඕමානයේ දී මුදලට විකිණෙන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඕමාන් සහ ඩුබායි රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා යැවීමේ දී නව ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමට

…read more

Source:: The Leader