විකෘති ආණ්ඩුවක අයවැය ප්‍රතිඵල ගැන පුදුමයක් නෑ

විකෘති ආණ්ඩුවක අයවැය ප්‍රතිඵල පිලිබද පුදුමයට පත් විය යුතු නැතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa