අයවැය ෙදවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 37 කින් දිනයි

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත(2013) දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 37 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ(22) පස්වරුවේ සම්මත විය. …read more

Source:: Lankadeepa