ධීවරයන්ට දිනකට භූමි තෙල් බවුසර් 50ක් නිකුත් කරයි

ධීවරයින්ගේ භුමිතෙල් අවශ්‍යතාව සැපිරීම සඳහා දිනකට භූමිතෙල් බවුසර් 50 බැගින් නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. …read more

Source:: Lankadeepa