වැලි කැණීම් සියයට හතළිහක් හොරට සිදුවනවා

ඉහළ නිලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා කලාපයන් හේතුවෙන් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය රටේ දූෂිතම ආයතනයක් බවට පත්ව ඇතැයි භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ සේවක අයිතීන් සුරැකීමේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති භූ විද්‍යාඥ ඒ. එස් ජයකොඩි මහතා කොළඹ දී පැවසීය. …read more

Source:: Lankadeepa