කොන්සල් සේවා ගාස්තුත් ඉහළ දමයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කොන්සල් අංශයේ සේවා ගාස්තු ඉහළ දැමීමට කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් එම ගාස්තු ඉහළ දැමීම ලබන ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවත් එම අමාත්‍යංශය පවසයි. …read more

Source:: Lankadeepa