කඩදාසි නැතිව මැතිසබයත් අමාරුවේ

කඩදාසි ප්‍රශ්නය උග්‍ර අතට හැරීම නිසා වාර්ෂික වාර්තා සහ කාර්ය සාධන වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට සහ මන්ත්‍රීවරුන්ට මින් ඉදිරියට මෘදු පිටපත් (soft copy) මාර්ගයෙන් පමණක් ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන් තීරණය කර ඇත. …read more

Source:: Lankadeepa